ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 44/ΚΓ/2014

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ” (ΕΑΣ)», προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη εταιρείας ορκωτών ελεγκτών.

Υποβολή προσφορών μέχρι την 10/11/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της ΕΑΣ, Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1, 172 36 – Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών (3ος όροφος, γραφείο 305, τηλ. 210 9799351, 210 9799369 – fax 210 9718932) κατά τις ώρες 8:00 πμ – 15:00 μμ .

Επίσης οι όροι του Διαγωνισμού αναρτώνται στο συνημμένο στο παρόν φυλλάδιο.

Όσοι παραλάβουν τους όρους του διαγωνισμού από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΑΣ υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή τους εγγράφως στην Υποδιεύθυνση Προμηθειών fax 210 9718932 καθώς και τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail,).

Πληροφορίες : Υποδιεύθυνση Προμηθειών/Τμήμα Προμηθειών Εσωτερικού

Αρμόδιος : Σπυρόπουλος Δημήτριος

Τηλέφωνο: 210 – 9799369, 351,

Φαξ : 210 – 9718932