ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Περίληψη Διακήρυξης υπ’ αριθμ. 40/ΚΔ/2020)

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ  προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις εγκαταστάσεις της, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και με τους όρους που περιγράφονται στη  Διακήρυξη.

Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α): ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ
Στοιχεία Α.Α.: Ηλιουπόλεως 111

172 37 Υμηττός – Αθήνα

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.eas.gr
Είδος / αναθέτουσας Αρχής: Ν.Π.Ι.Δ
Κύρια Δραστηριότητα Α.Α.: Αμυντική Βιομηχανία
Είδος διαδικασίας Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Αντικείμενο Σύμβασης Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις εγκαταστάσεις των ΕΑΣ
Κωδικός CPV 90910000-9 «Υπηρεσίες Καθαρισμού»
Διάρκεια Σύμβασης Δύο (2) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1)  επιπλέον έτος
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 236.544,00  € πλέον ΦΠΑ  και η εκτιμώμενη αξία του option ανέρχεται στο ποσό των   118.272 € πλέον ΦΠΑ 
Κριτήριο ανάθεσης Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29/01/2021 και ώρα 23:59.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης .

Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr,

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.eas.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Μπουρνάζος Σπυρίδων

smpournazos@eas.gr

Τηλέφωνο 210 9799353

Αρ. Πρ. της Διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού 40/ΚΔ/2020
Γλώσσα υποβολής προσφορών Ελληνική