ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο 37/ΚΔ/2015

Δια της παρούσης η “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ” γνωστοποιεί ότι :

α) Η αναφερόμενη ημερομηνία κατάθεσης προσφορών και αποσφράγισης αυτών στον πλειοδοτικό διαγωνισμό Νο 37/ΚΔ/2015, ο οποίος αφορά στην εκποίηση σκάρτων μετάλλων (scrap) της ΕΑΣ, ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ και ορίζεται ως νέα η 9η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.

β) Το συνημμένο Παράρτημα Α΄ αντικαθίσταται με το Παράρτημα Α1, με το οποίο επαναπροσδιορίζονται οι κωδικοί ΕΚΑ.

γ) Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι υπόλοιποι όροι του διαγωνισμού.