ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 34/ΚΔ/2016

Η εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ”, προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σκοπό την ανάδειξη μειοδότη, ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου «Εργασίες Μετασκευής Χώρων Κτιρίου 135 στο Συγκροτήματος Εργοστασίου Λαυρίου», σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συνημμένου Παραρτήματος Α΄(Τεχνική προδιαγραφή) στο Διαγωνισμό.

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 75.000,00 ευρώ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) -(συμπεριλαμβάνονται το εργολαβικό όφελος και τα γενικά έξοδα).

Υποβολή προσφορών μέχρι την 29/11/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει αντίγραφο της Πρόσκλησης Κατάθεσης Προσφοράς του Διαγωνισμού καθώς και τα σχετικά σχέδια αυτού, από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της Εταιρείας, Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1, 172 36 – Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών (3ος όροφος, γραφείο 305, τηλ. 210 9799351, 210 97999369 – fax 210 9718932) κατά τις ώρες  8.00 πμ. – 15.00 μμ, καθώς και από την επίσημη ιστοσελίδα της «ΕΑΣ», γνωστοποιώντας με την παραλαβή του στην Υποδιεύθυνση Προμηθειών τα στοιχεία της εταιρείας τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, ονοματεπώνυμο εκπροσώπου εταιρείας).

Σε περίπτωση που το αντίγραφο της Πρόσκλησης Κατάθεσης Προσφοράς του Διαγωνισμού παραληφθεί μέσω Courier που θα είναι με χρέωση των διαγωνιζομένων, η «ΕΑΣ» δεν θα έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται  καθημερινά από ώρα 9:00 μέχρι 14:00 για τις θέσεις και τυχόν άλλα στοιχεία και συνθήκες του έργου, επισκεπτόμενοι τον εργοστασιακό χώρο του Λαυρίου που ευρίσκεται στη θέση Άνω Όρια στο Λαύριο μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο της εταιρείας μας  κ. Αθανάσιο Δόδα τηλ. 22920 63174.

Πληροφορίες : Υποδιεύθυνση Προμηθειών

Αρμόδιος : Σπυρόπουλος Δημήτριος Τηλέφωνο: 210 – 9799369

Φαξ : 210 – 9718932