ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 31/ΚΔ/2017

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ» (ΕΑΣ) προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Απολύμανσης – Μυοκτονίας – Εντομοκτονίας» στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της στον Υμηττό και στο κτίριο της Κεντρικής Διοίκησης.

Προϋπολογιστική δαπάνη :900,00 ευρώ + ΦΠΑ

Υποβολή προσφορών μέχρι την 13/12/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει αντίγραφο της Πρόσκλησης Κατάθεσης Προσφοράς του Διαγωνισμού, από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της Εταιρείας, Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1, 172 36 – Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών (3ος όροφος, γραφείο 305, κος Σπυρόπουλος Δημήτριος τηλ. 2109799369, fax 2109718932, e-mail: dspiropoulos@eas.gr), κατά τις ώρες  8.00 πμ. – 15.00 μμ..

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης)  καθώς και η διακήρυξη καταχωρήθηκε στο  διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :  www www.eas.gr

Σε περίπτωση που το αντίγραφο της Πρόσκλησης Κατάθεσης Προσφοράς του Διαγωνισμού παραληφθεί μέσω Courier που θα είναι με χρέωση των διαγωνιζομένων, η «ΕΑΣ» δεν θα έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι όταν θα παραλαμβάνουν το αντίγραφο της Πρόσκλησης Κατάθεσης Προσφοράς του Διαγωνισμού να ενημερώνουν το αρμόδιο γραφείο της Υποδιεύθυνσης Προμηθειών της «ΕΑΣ» με τα στοιχεία της εταιρείας τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, ονοματεπώνυμο εκπροσώπου εταιρείας). Επίσης όσοι παραλάβουν την Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς του Διαγωνισμού από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΑΣ υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή του, εγγράφως στην Υποδιεύθυνση Προμηθειών (Fax. 210 9718932).

Πληροφορίες : Υποδιεύθυνση Προμηθειών

Αρμόδιος : Σπυρόπουλος Δημήτριος Τηλέφωνο: 210 – 9799369

Φαξ : 210 – 9718932