Αντικείμενο της Παρούσας Πρόσκλησης Κατάθεσης Προσφοράς είναι η παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις εγκαταστάσεις των ΕΑΣ, για ένα (1) έτος

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός του έργου : 900.960,00 € πλέον ΦΠΑ

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79713000-5 «Υπηρεσίες φύλαξης».

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

  ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ

ΚΟΣΤΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης (ΚΔ), και Συγκρότημα Εργοστασίου Υμηττού (ΣΕΥ) 257.040,00 €
Συγκρότημα Εργοστασίου Λαυρίου (ΣΕΛ) 286.560,00 €
Συγκρότημα Εργοστασίου Μάνδρας (ΣΕΜ) 101.040,00 €
Αποθήκες Δερβενοχωρίων 75.840,00 €
Συγκρότημα Εργοστασίου Αιγίου 180.480,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 900.960,00 €

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 07/01/2020  και ώρα   15:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Α.        Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 02/12/2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Β.        Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 82765

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.eas.gr .