ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 21/ΚΔ/2016

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ” (ΕΑΣ)», προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου Παροχής Υπηρεσιών Απολύμανσης – Μυοκτονίας – Εντομοκτονίας, στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της στον Υμηττό και στο κτίριο της Κεντρικής Διοίκησης.

Για την κατάθεση των προσφορών οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν επιτόπια επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της «ΕΑΣ» στον Υμηττό, ώστε να λάβουν γνώση των συνθηκών και λεπτομερειών του έργου. Η επίσκεψη θα πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδιο υπάλληλο της εταιρείας κο Σωκράτη Ψαρρά (τηλέφωνο 210 9799163).

Υποβολή προσφορών μέχρι την 30/06/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00΄.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει αντίγραφο της Πρόσκλησης Κατάθεσης Προσφοράς του Διαγωνισμού, από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της Εταιρείας, Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1, 172 36 – Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών (3ος όροφος, γραφείο 305, τηλ. 210 9799351, 210 97999369 – fax 210 9718932) κατά τις ώρες  8.00 πμ. – 15.00 μμ.

Επίσης η Πρόσκλησης Κατάθεσης Προσφοράς του διαγωνισμού αναρτάται στο συνημμένο στο παρόν φυλλάδιο.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι όταν θα παραλαμβάνουν το αντίγραφο της Πρόσκλησης Κατάθεσης Προσφοράς του Διαγωνισμού να ενημερώνουν το αρμόδιο γραφείο της Υποδιεύθυνσης Προμηθειών της «ΕΑΣ», με τα στοιχεία της εταιρείας τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, ονοματεπώνυμο εκπροσώπου εταιρείας). Επίσης όσοι παραλάβουν την Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς του Διαγωνισμού από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΑΣ υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή του, εγγράφως στην Υποδιεύθυνση Προμηθειών (Fax. 210 9718932).

Πληροφορίες : Υποδιεύθυνση Προμηθειών/Τμήμα Προμηθειών Εσωτερικού

Αρμόδιος : Σπυρόπουλος Δημήτριος

Τηλέφωνο: 210 – 9799369, 351,

Φαξ : 210 – 9718932