ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 19/ΚΔ/2019

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων» σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και με τους όρους που περιγράφονται στη Διακήρυξη.

1.1       Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ
Ταχυδρομική διεύθυνση Ηλιουπόλεως 111
Πόλη Υμηττός – Αθήνα
Ταχυδρομικός Κωδικός 172 37
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο 0030 210 9799362
Φαξ 0030 210 9718932
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο gathanasopoulou@eas.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Αθανασοπούλου Γεωργία

Υποδιεύθυνση Προμηθειών

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.eas.gr

 

2. Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Διακήρυξης

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση:

  • στη διεύθυνση (URL): http:// www.eas.gr
  • μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ.

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών, αρμόδια η κα Αθανασοπούλου Γεωργία, τηλ. 0030 2109799362, φαξ 0030 2109718932, email gathanasopoulou@eas.gr.

Για τυχόν έντυπη παραλαβή των τευχών ή μέρους αυτών οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής που βρίσκονται επί της οδού Ηλιουπόλεως 111 – Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών 3ος όροφος, γραφείο 304 κα Αθανασοπούλου Γεωργία τηλ. 210 9799362, fax 210 9718932, e-mail: gathanasopoulou@eas.gr, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 πμ– 15:00 μμ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς τα παραπάνω έγγραφα της Σύμβασης με εντολή τους σε ταχυδρομική υπηρεσία της επιλογής τους με χρέωση του παραλήπτη και χωρίς η Υπηρεσία να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη παράδοσή τους στον ενδιαφερόμενο.

Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή του.

Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ηλεκτρονικό μέσο για την παραλαβή της διακήρυξης πρέπει να ενημερώσει με τα στοιχεία του (π.χ. Επωνυμία, Διεύθυνση, αριθμ. Τ.Κ. αρ. Τηλεφώνου, αριθμ. Μηχ. Τηλεομοιοτυπίας, e-mail t.κ.τ.λ.) την αναθέτουσα αρχή, ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων.

Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.

3. Στοιχεία Διαδικασίας

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/2016.

4. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ» 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της παρούσας διακήρυξης.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

18830000-6 «Προστατευτικά υποδήματα»,

35113400-3 «Ρούχα προστασίας και ασφάλειας»

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1 : «Ομάδα 1 (Υποδήματα)», εκτιμώμενης αξίας 4.260,00 €, πλέον ΦΠΑ 24% 1.022,40 €, συνολικής αξίας 5.282,40 €.

ΤΜΗΜΑ 2: «Ομάδα 2 (Ενδύματα)», εκτιμώμενης αξίας 25.015,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 6.003,60 € συνολικής αξίας 31.018,60 €.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων ειδών είτε της μίας ομάδας, ή και των δύο ομάδων, ή για μέρος αυτών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 36.301,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ :  29.275,00 €).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για κάθε τμήμα.

5.Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα στο Γραφείο Διακίνησης Αλληλογραφίας της ΕΑΣ ΑΒΕΕ, στην οδό Ηλιουπόλεως 111, 172 37 Υμηττός, 1ος όροφος.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/03/2020 και ώρα 11:00πμ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί δημόσια, την 10/03/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:15 στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της αναθέτουσας αρχής.

6. Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

7. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

8. Δημοσιεύσεις:

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) : www.eas.gr