ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  Νο 16/ΚΔ/2017

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη εταιρείας ορκωτών ελεγκτών.

Προϋπολογιστική δαπάνη 10.000, 00 € + ΦΠΑ.

Υποβολή προσφορών μέχρι την 25/05/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει αντίγραφο της Πρόσκλησης Κατάθεσης Προσφοράς του Διαγωνισμού, από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της Εταιρείας, Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1, 172 36 – Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών (3ος όροφος, γραφείο 305, κος Σπυρόπουλος Δημήτριος,τηλ. 210 9799369,  fax 210 9718932) e-mail : dspiropoulos@eas.gr.

Επίσης η Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς του διαγωνισμού  αναρτάται συνημμένη στην παρούσα.

Οι ενδιαφερόμενοι που παραλάβουν την Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς του διαγωνισμού από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΑΣ υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της,  εγγράφως  στην ΕΑΣ (Υποδιεύθυνση Προμηθειών) τηλ. 210 9799369, Fax. 2109718932 e-mail: dspiropoulos@eas.gr.