ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Νο 15/ΚΔ/2019

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την επιλογή Αναδόχου εκπόνησης «Πιστοποίησης Εξυγίανσης – Απορρύπανσης ακινήτου της ΕΑΣ ΑΒΕΕ στην Ελευσίνα», σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στη Διακήρυξη.

1.Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ
Ταχυδρομική Διεύθυνση Ηλιουπόλεως 111
Πόλη Υμηττός – Αθήνα
Ταχυδρομικός Κώδικας 172 37
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός CPV CPV 79132000-8: Υπηρεσίες πιστοποίησης
Τηλέφωνο 210 9799365
Φαξ 210 9718932
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο pgikas@eas.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Γκίκας Παναγιώτης
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.eas.gr

 

2. Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Πρόσκλησης

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση:

  • στη διεύθυνση (URL): http:// www.eas.gr
  • μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ.

Για τυχόν έντυπη παραλαβή των τευχών ή μέρους αυτών οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής που βρίσκονται επί της οδού Ηλιουπόλεως 111 – Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών 3ος όροφος, γραφείο 304 κος Γκίκας Παναγιώτης τηλ. 210 9799365, fax 210 9718932, e-mail: pgikas@eas.gr), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 πμ – 15:00 μμ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς τα παραπάνω έγγραφα της Σύμβασης με εντολή τους σε ταχυδρομική υπηρεσία της επιλογής τους με χρέωση του παραλήπτη και χωρίς η Υπηρεσία να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη παράδοσή τους στον ενδιαφερόμενο.

Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή του.

Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ηλεκτρονικό μέσο για την παραλαβή της Διακήρυξης πρέπει να ενημερώσει με τα στοιχεία του (π.χ. Επωνυμία, Διεύθυνση, αριθμ. Τ.Κ. αρ. Τηλεφώνου, αριθμ. Μηχ. Τηλεομοιοτυπίας, e-mail κ.λπ.) την Αναθέτουσα Αρχή, ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων.

3. Στοιχεία Διαδικασίας

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/2016.

4. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η «Πιστοποίηση Εξυγίανσης – Απορρύπανσης ακινήτου της ΕΑΣ ΑΒΕΕ στην Ελευσίνα»

Το αναλυτικό αντικείμενο της Σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79132000-8: Υπηρεσίες πιστοποίησης

Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00 €, ΦΠΑ : 14.400,00 €).

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

H Αναθέτουσα Αρχή τηρεί το δικαίωμα να αναθέσει πρόσθετες υπηρεσίες στον Ανάδοχο, ασκώντας το δικαίωμα προαίρεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. Η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης γίνεται με κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία αναφέρεται το αντικείμενο των πρόσθετων υπηρεσιών, η προθεσμία εκτέλεσης και η προϋπολογισθείσα δαπάνη, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής Σύμβασης.

5.Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα στο Γραφείο Διακίνησης Αλληλογραφίας της ΕΑΣ ΑΒΕΕ, στην οδό Ηλιουπόλεως 111, 172 37 Υμηττός, 1ος όροφος.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11/09/2019 και ώρα 11:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί δημόσια, την 11/09/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:15 στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της αναθέτουσας αρχής.

6. Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού  

7. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

8. Δημοσιεύσεις:

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) : www.eas.gr