ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 15/ΚΔ/2017

Δια της παρούσης η “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ” γνωστοποιεί ότι η αναφερόμενη ημερομηνία κατάθεσης προσφορών και αποσφράγισης αυτών στο μειοδοτικό διαγωνισμό Νο 15/ΚΔ/2017, ο οποίος αφορά στην προμήθεια:

11.000 κιλών CompositionA3, σύμφωνα με την προδιαγραφή MILDTL-440DTypeIclass 

με ημερομηνία διεξαγωγής την 24/05/2017 , ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ και ορίζεται ως νέα η 07/06/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι υπόλοιποι όροι του διαγωνισμού.