ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Περίληψη Διακήρυξης υπ’ αριθμ. 07/ΚΔ/2020

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει τη διενέργεια διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την παροχή ειδικού διαχειριστικού / δικανικού ελέγχου αναφορικά με τη λειτουργία της Αναθέτουσας Αρχής για τα έτη 2015-2019. στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ για τα έτη 2015 έως και το 2019, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και με τους όρους που περιγράφονται στην Διακήρυξη.

Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α): ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ
Στοιχεία Α.Α.: Ηλιουπόλεως 111

172 37 Υμηττός – Αθήνα

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.eas.gr
Είδος / αναθέτουσας Αρχής: Ν.Π.Ι.Δ
Κύρια Δραστηριότητα Α.Α.: Αμυντική Βιομηχανία
Είδος διαδικασίας Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 121 του ν. 4412/16.
Αντικείμενο Σύμβασης Παροχή Υπηρεσιών Ειδικού Διαχειριστικού/ Δικανικού Ελέγχου για τα έτη 2015-2019
Κωδικός CPV 79212300-3  «Υπηρεσίες Διαχειριστικού Ελέγχου»
Διάρκεια Σύμβασης

Δικαίωμα προαίρεσης

6 μήνες

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των   150.000,00 €  πλέον ΦΠΑ (για έξι (6) μήνες)
Κριτήριο ανάθεσης Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας/τιμής.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27/04/2020 και ώρα 23:59

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε  Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 90419

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.eas.gr .

Αρμόδιος για πληροφορίες Λυμπεροπούλου Αφροδίτη

Υποδιεύθυνση Προμηθειών

Τηλέφωνο 210 9799353

alimperopoulou@eas.gr

Αρ. Πρ. της Διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού 07/ΚΔ/2020
Γλώσσα υποβολής προσφορών Ελληνική