ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 10/ΚΔ/2015

Η  εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ“, προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια402 ζευγών δερματίνων υποδημάτων εργασίας διαφόρων τύπων.

Τα είδη, οι ποσότητες καθώς και τα πρότυπα ασφαλείας και οι προδιαγραφές των υποδημάτων περιγράφονται στα συνημμένα στο διαγωνισμό Παραρτήματα Α΄και Β΄.

Υποβολή προσφορών μέχρι την 20/04/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει αντίγραφο του Διαγωνισμού και των σχετικών Παραρτημάτων από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της ΕΑΣ, Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1, 172 36 – Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών (3ος όροφος, γραφείο 305,  τηλ. 210 9799369, 210 97999351, fax 210 9718932) κατά τις ώρες  8.00 π.μ. – 15.00 μ.μ., καθώς επίσης αναρτώνται στο συνημμένο στο παρόν φυλλάδιο.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι όταν θα παραλαμβάνουν το Διαγωνισμό να ενημερώνουν το αρμόδιο γραφείο της Υποδιεύθυνσης Προμηθειών, με τα στοιχεία της εταιρείας τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, ονοματεπώνυμο εκπροσώπου εταιρείας). Επίσης όσοι θα παραλάβουν το Διαγωνισμό από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΑΣ υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή του, εγγράφως στην Υποδιεύθυνση Προμηθειών (Fax. 210 9718932).

Πληροφορίες : Υποδιεύθυνση Προμηθειών/Τμήμα Προμηθειών Εσωτερικού Αρμόδιος : Σπυρόπουλος Δημήτριος Τηλέφωνο: 210 – 9799369, 351, 352 Φαξ : 210 – 9718932