ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 08/ΚΔ/2017/EΠΑΝΑΛΗΨΗ

Τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ», ανακοινώνουν ότιο Μειοδοτικός Διαγωνισμός Νο 08/ΚΔ/2017 που αφορούσε στην Αντικατάσταση του υπάρχοντος Γενικού Πίνακα Μέσης [τρείς (3) κυψέλες :  μία (1) άφιξης και δύο (2) αναχώρησης ] 20.000 Volt του Κεντρικού Υποσταθμού στο Εργοστάσιο Υμηττού της ΕΑΣ,

ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ και ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ με τροποποιημένους όρους.

Υποβολή προσφορών μέχρι την 21/03/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει αντίγραφο της Πρόσκλησης Κατάθεσης Προσφοράς του Διαγωνισμού, από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της Εταιρείας, Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1, 172 36 – Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών (3ος όροφος, γραφείο 305, κος Σπυρόπουλος Δημήτριος τηλ. 210 9799369,  fax 210 9718932) e-mail : dspiropoulos@eas.gr.

Επίσης η Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς του Διαγωνισμού αναρτάται συνημμένα στην παρούσα.

Οι ενδιαφερόμενοι που παραλάβουν Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς του Διαγωνισμού από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΑΣ υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της, εγγράφως στην ΕΑΣ (Υποδιεύθυνση Προμηθειών) τηλ. 210 9799369, Fax. 2109718932 e-mail: dspiropoulos@eas.gr.