Το άρθρο 2.25 της διακήρυξης 07/ΚΔ/2019 για οικοδομικές εργασίες τροποποιείται από:

«2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς, απαιτείται να παρέχουν στοιχεία σχετικά με τους ετήσιους ισολογισμούς.»
σε

«2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς, απαιτείται να παρέχουν στοιχεία σχετικά με τους ετήσιους ισολογισμούς, με γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για την τελευταία τριετία (2016-2018) ίσο με το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου.»