ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 07/ΚΔ/2018

1. Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ) διακηρύσσει ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την εκποίηση εκρηκτικών υλών, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και τέσσερα λεπτά (€ 179.514,04).

Χάριν συντομίας η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ» στο εξής για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισμού θα αναφέρεται ως «ΕΑΣ».

2. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Κεντρική Διοίκηση της «ΕΑΣ»  Ηλιουπόλεως 111, Υμηττός (Γραφείο Διακίνησης Αλληλογραφίας-1ος όροφος),με καταληκτική ημερομηνία την 14 Ιουνίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00π.μ.

3. Προσφορές που τυχόν κατατεθούν μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται.

4. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 14 Ιουνίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.15π.μ. από την επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

5. Περίληψη της διακήρυξης του Διαγωνισμού αναρτάται στο διαδικτυακό ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και δημοσιεύεται στον Ελληνικό τύπο. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης καθώς και περίληψη αυτής αναρτώνται στην επίσημη  ιστοσελίδα της «ΕΑΣ» (www.eas.gr)

6. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει αντίγραφο της διακήρυξης του Διαγωνισμού από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της Εταιρείας, Ηλιουπόλεως 111, 172 37 – Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών (3ος όροφος, γραφείο 305, τηλ. 210 9799351, 210 9799369, fax 210 9718932,) κατά τις ώρες  8:00 πμ. – 15:00 μμ., καθώς και από την επίσημη ιστοσελίδα της «ΕΑΣ» (www.eas.gr).

7. Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι όταν θα παραλαμβάνουν το αντίγραφο της διακήρυξης του Διαγωνισμού να ενημερώνουν το αρμόδιο γραφείο της Υποδιεύθυνσης Προμηθειών της «ΕΑΣ», με τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail,). Την ίδια υποχρέωση έχουν όσοι ενδιαφερόμενοι θα παραλάβουν τους όρους της διακήρυξης του Διαγωνισμού από την επίσημη ιστοσελίδα της «ΕΑΣ».

8. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές  απαντήσεις εκ μέρους της «ΕΑΣ».