Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ E Ι

Συνοπτικό Διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την επιλογή Αναδόχου εκπόνησης «Σχεδίου Εξυγίανσης – Απορρύπανσης ακινήτου της ΕΑΣ ΑΒΕΕ στην Ελευσίνα», σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα Διακήρυξη.

Προϋπολογισμός:  60.000,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%: 14.400,00€, Π/Υ με ΦΠΑ 74.400,00€)

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι διαθέσιμο για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση:

o στη διεύθυνση (URL): http:// www.eas.gr

β)  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών, αρμόδια κα. Αφροδίτη Λυμπεροπούλου, τηλ. 210 9799353, φαξ 210 9718932, email : alimperopoulou@eas.gr

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η εκπόνηση «Σχεδίου Εξυγίανσης – Απορρύπανσης ακινήτου της ΕΑΣ ΑΒΕΕ στην Ελευσίνα»

Το αναλυτικό αντικείμενο της Σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης.

Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79411000-8: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης

Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00 €, ΦΠΑ : 14.400,00 €).

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα στο Γραφείο Διακίνησης Αλληλογραφίας της ΕΑΣ ΑΒΕΕ, στην οδό Ηλιουπόλεως 111, 172 37 Υμηττός, 1ος όροφος.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05/07/2019 και ώρα 11:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί δημόσια, την 05/07/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:15 στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής.