ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ

Δια της παρούσης η “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ” γνωστοποιεί ότι η αναφερόμενη ημερομηνία υποβολής προσφορών στον υπ’ αριθμ. 06/ΚΔ/2019 Συνοπτικό Διαγωνισμό, παρατείνεται έως την 11η Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.