Διακήρυξη Νο 06/ΚΔ/2017

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την κατασκευή και προμήθεια :

Α. 5.100 τεμαχίων Ξυλοκιβωτίων Συσκευασίας, σύμφωνα με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Υλικό : Ξυλεία Ελάτης Λευκή

Προδιαγραφή : ΗΧΡ-90000/α/21.06.04

Σχέδιο : 0760-9160

Β. 6.400 τεμαχίων Ξυλοκιβωτίων Συσκευασίας, σύμφωνα με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Υλικό : Ξυλεία Ελάτης Λευκή

Προδιαγραφή : ΗΧΡ-90000/α/21.06.04

Σχέδιο : 0500-9111

Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 91.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Υποβολή προσφορών μέχρι την 24/03/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 πμ

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει αντίγραφο του τεύχους των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, σχεδίων και προδιαγραφής, από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της Εταιρείας, Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1, 172 36 – Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών (3ος όροφος, γραφείο 305, κος Σπυρόπουλος Δημήτριος τηλ. 210 9799369, fax 210 9718932) e-mail : dspiropoulos@eas.gr .

Επίσης το τεύχος των όρων της Διακήρυξης του διαγωνισμού αναρτάται συνημμένο στο παρόν φυλλάδιο.

Οι ενδιαφερόμενοι που παραλάβουν την παρούσα Διακήρυξη από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΑΣ υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της, εγγράφως στην ΕΑΣ (Υποδιεύθυνση Προμηθειών) τηλ.210 9799369, Fax. 2109718932 e-mail: dspiropoulos@eas.gr

Σε περίπτωση που το αντίγραφο του τεύχους των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, παραληφθεί μέσω Courier που θα είναι με χρέωση των διαγωνιζομένων, η «ΕΑΣ» δεν θα έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.

Πληροφορίες : Υποδιεύθυνση Προμηθειών

Αρμόδιος : Σπυρόπουλος Δημήτριος Τηλέφωνο: 210 – 9799369

Φαξ : 210 – 9718932

Εmail : dspiropoulos@eas.gr