ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 05/ΚΔ/2017

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης  τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια:

17.000 τεμ. Δακτύλιοι Σφήνωσης με την ακόλουθη σύνθεση :

Cu 89-93%, Pb<=0,05%, Fe<=0,05%. Ξένα υλικά <=0,126% και  Zn το υπόλοιπο.

Διαστάσεις:

Εσωτερική Διάμετρος : 76, 5 (– 0, 5)mm

Πλάτος  : 33, 85 (– 0,35)mm,

Πάχος τοιχώματος : 5, 5 (± 0,3)mm

Σύμφωνα με το συνημμένο στο διαγωνισμό φύλλο  No 42-66-01 ofSNIA.

Υποβολή προσφορών μέχρι την 07/03/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει αντίγραφο του τεύχους των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της Εταιρείας, Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1, 172 36 – Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών (3ος όροφος, γραφείο 306, κα Λυμπεροπούλου Αφροδίτη τηλ. 210 9799353,  fax 210 9718932) e-mail : alimperopoulou@eas.gr.

Επίσης το τεύχος των όρων της Διακήρυξης του διαγωνισμού αναρτάται συνημμένο στο παρόν φυλλάδιο.

Οι ενδιαφερόμενοι που παραλάβουν την παρούσα Διακήρυξη από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΑΣ υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της, εγγράφως στην ΕΑΣ (Υποδιεύθυνση Προμηθειών) τηλ. 210 9799352, Fax. 2109718932 e-mail: alimperopoulou@eas.gr.