ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 04/ΚΔ/2018

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ E Ι

Συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισμένες προσφορές για την Επιλογή Φορέα Πιστοποίησης κατά ISO 9001:2015 για το πεδίο δραστηριοτήτων της εταιρείας, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και με τους όρους που περιγράφονται στην Διακήρυξη.

Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79132000-8

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 6.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 5.000,00 ΦΠΑ : 1.200 €).

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της πρόσκλησης

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση:

στη διεύθυνση (URL): http:// www.eas.gr
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ.

Κατάθεση – Προθεσμία υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα στο Γραφείο Διακίνησης Αλληλογραφίας της ΕΑΣ ΑΒΕΕ, στην οδό Ηλιουπόλεως 111, 172 37 Υμηττός, 1ος όροφος.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορώνείναι η 21/05/2018 και ώρα 11:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται δεκτή η υποβολή προσφοράς

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Σπυρόπουλο Δημήτριο, Τηλέφωνο : 210 9799369 Φαξ : 210 9718932 e-mail : dspiropoulos@eas.gr