ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 04/ΚΔ/2017

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης  τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια:

154.500 κιλών Χάλυβα σε ράβδους, ποιότητας 70 MnMo 410 σύμφωνα με τη συνημμένη στο διαγωνισμό προδιαγραφή HXP-50012 του παραρτήματος Α.

Διαστάσεις :  85 Χ 85 mm,

Μήκος :  5 – 7m

Διαγώνιος : 105,3 (+/- 1,5) mm, R = 18mm

Υποβολή προσφορών μέχρι την 02/03/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει αντίγραφο του τεύχους των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της Εταιρείας, Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1, 172 36 – Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών (3ος όροφος, γραφείο 306, κα Λυμπεροπούλου Αφροδίτη τηλ. 210 9799353,  fax 210 9718932) e-mail : alimperopoulou@eas.gr.

Επίσης το τεύχος των όρων της Διακήρυξης του διαγωνισμού αναρτάται συνημμένο στο παρόν φυλλάδιο.

Οι ενδιαφερόμενοι που παραλάβουν την παρούσα Διακήρυξη από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΑΣ υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της, εγγράφως στην ΕΑΣ (Υποδιεύθυνση Προμηθειών) τηλ. 210 9799352, Fax. 2109718932 e-mail: alimperopoulou@eas.gr.