ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο 01/ΚΔ/2019

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για την «Προμήθεια ενός (1) Μεταχειρισμένου Περονοφόρου Ανυψωτικού Οχήματος», σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές που περιγράφονται στο συνημμένο στην Πρόσκληση Παράρτημα Ι.

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 42415000-8

Ο προϋπολογισμός της σχετικής δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των 15.000,00 πλέον ΦΠΑ.

Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Πρόσκλησης

α) Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης είναι διαθέσιμο για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση:

στη διεύθυνση (URL): http:// www.eas.gr

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ.

β) Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην παραπάνω διεύθυνση και στο τηλέφωνο : 210 9799369 ή 210 9799353.

Κατάθεση – Προθεσμία υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση της ΕΑΣ ΑΒΕΕ και ειδικότερα στο Γραφείο Διακίνησης Αλληλογραφίας, στην οδό Ηλιουπόλεως 111, 172 37 Υμηττός, 1ος όροφος.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 28/01/2019 και ώρα 11:00πμ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται δεκτή η υποβολή προσφοράς.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί δημόσια, την 28/01/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:15 πμ στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ.