Παρουσιάζονται αναλυτικά οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και ο ισολογισμός του έτους 2018

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2018