ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ 131982201000)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της υπ’  αριθ. 241 απόφασής του που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση  της 18.02.2023, καλεί τους  κ.κ. μετόχους της εταιρείας  σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την 13η Μαρτίου  2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στην έδρα και στα γραφεία της εταιρείας, οδός Ηλιουπόλεως αριθ. 111 – Υμηττός, όροφος 6ος. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση  θα γίνει την 21η Μαρτίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στην έδρα και στα γραφεία της εταιρείας, οδός Ηλιουπόλεως αριθ. 111 – Υμηττός, όροφος 6ος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1o: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, ποσού δεκαεφτάμιση εκατομμυρίων ευρώ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων πλην του Ελληνικού Δημοσίου. Τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού.

Θέμα 2o: Έγκριση συμπλήρωσης και τροποποίησης του υφιστάμενου Καταστατικού Εσωτερικού Ελέγχου δυνάμει του νομοθετικού πλαισίου Ν.4795/2021 και Ν.4972/2022.

Θέμα 3o:  Ενημέρωση για την κατάρτιση και έγκριση του πλάνου ελέγχου της χρήσης έτους 2023 και της τριετίας 2023–2025, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 1 Ν.4972/2022.

Θέμα 4o:   Ορισμός Εσωτερικού Ελεγκτή.

 

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή να προσκομίσουν σ΄ αυτό απόδειξη καταθέσεώς τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια ημερομηνία μπορούν οι μέτοχοι να γνωστοποιήσουν και τους τυχόν αντιπροσώπους τους.

Υμηττός,  18.02.2023

                                                                   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ