ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΕ
(ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ 131982201000)

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» ΑΕ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και την 38/06.06.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 30 Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ στην έδρα και τα γραφεία της εταιρίας, Λ. Ηλιουπόλεως αριθμ. 1 – Υμηττός, όροφος 6ος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, της χρήσης 01.01.2015 έως 31.12.2015. Υποβολή και ακρόαση των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015.

3) Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών των Ελεγκτών για τη χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015. Έγκριση εκλογής Ορκωτών – Ελεγκτών και Αναπληρωματικών τους για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο από 01.01.2016 έως 31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 του Ν. 2303/1995, όπως συμπληρώθηκε με εκείνη του άρθρου 26 του Ν. 2685/1999, σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Ν.2469/1997 και το άρθρο 7 παρ. 2ε και 7 του Ν. 4237/2014, με κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων πλην του Ελληνικού Δημοσίου. Τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού.

5) Λήψη μέτρων για την οικονομική εξυγίανση της εταιρείας.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας ή να προσκομίσουν σ΄ αυτό απόδειξη καταθέσεώς τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Στην ίδια ημερομηνία μπορούν οι μέτοχοι να γνωστοποιήσουν και τους τυχόν αντιπροσώπους τους.

Αθήνα 06.06.2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ