ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ 131982201000)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ’  αριθ. 250 απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 05.05.2023, καλεί τους  κ.κ. μετόχους της εταιρείας  σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 31η  Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στην έδρα και στα γραφεία της εταιρείας, οδός Ηλιουπόλεως αριθ. 111 – Υμηττός, όροφος 6ος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα  θέματα,  καλούνται οι μέτοχοι σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση  την 19η Ιουνίου  2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στην έδρα και στα γραφεία της εταιρείας, οδός Ηλιουπόλεως αριθ. 111 – Υμηττός, όροφος 7ος. Τα θέματα της  ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Θέμα 1o: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων και των Ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022. Υποβολή και έγκριση των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Ετήσιος απολογισμός – έκθεση του Εσωτερικού Ελεγκτή χρήσης 2022.

Θέμα 2o:  Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022.

Θέμα 3o:  Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών των Ελεγκτών για την χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022. Εκλογή Ορκωτών – Ελεγκτών και Αναπληρωματικών τους για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 4o:  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 του ν.2303/1995, όπως συμπληρώθηκε με εκείνη του άρθρου 26 του ν.2685/1999, σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ν.2469/1997, το άρθρο 7 παρ. 2ε και 7 του ν.4237/2014 και το άρθρο 76 του ν.4413/2016, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων πλην του Ελληνικού Δημοσίου. Τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού.

Θέμα 5o:  Λήψη μέτρων για την οικονομική εξυγίανση της εταιρείας. 

Θέμα 6o:  Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή να προσκομίσουν σ΄ αυτό απόδειξη καταθέσεώς τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια ημερομηνία μπορούν οι μέτοχοι να γνωστοποιήσουν και τους τυχόν αντιπροσώπους τους.

Υμηττός, 05.05.2021

                                                                   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ