ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΕ

(ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ 131982201000)

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ»  ΑΕ

Σύμφωνα με το νόμο και το  καταστατικό της εταιρείας και την 68/28.07.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ στην έδρα και τα γραφεία της εταιρίας, Λ. Ηλιουπόλεως αριθμ. 1 – Υμηττός, όροφος 6ος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου.

3) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της χρήσης 01.01.2016 έως 31.12.2016. Υποβολή και ακρόαση των επ΄αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

4) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016.

5) Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών των Ελεγκτών για τη χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016. Έγκριση επιλογής Ορκωτών – Ελεγκτών και Αναπληρωματικών τους για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο από 01.01.2017 έως 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14   του Ν.  2303/1995, όπως συμπληρώθηκε με εκείνη του άρθρου 26 του Ν. 2685/1999, σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Ν.2469/1997 και το   άρθρο 7 παρ. 2ε και 7 του Ν. 4237/2014 και το άρθρο 76 του Ν. 4413/16, με κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων πλην του Ελληνικού Δημοσίου. Τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού.

7)  Λήψη μέτρων για την οικονομική εξυγίανση της εταιρείας.

8) Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας ή να προσκομίσουν σ΄ αυτό απόδειξη καταθέσεώς τους στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Στην ίδια ημερομηνία μπορούν οι μέτοχοι να γνωστοποιήσουν και τους τυχόν αντιπροσώπους τους.                        

Αθήνα 28.07.2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ