ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΕ

(ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ 131982201000) 

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ»  ΑΕ

Σύμφωνα με το νόμο, το  καταστατικό της εταιρείας και την 22/30.09.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις  16 Οκτωβρίου 2015, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή  και ώρα 16:00 μ.μ, στην έδρα και τα γραφεία της εταιρίας, Λ. Ηλιουπόλεως αριθμ. 1 – Υμηττός, όροφος 6ος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)         Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της χρήσης 01.03.2014 έως 31.12.2014. Υποβολή και ακρόαση των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου  και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

2)         Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση από 01.03.2014 έως 31.12.2014.

3)         Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών των Ελεγκτών για τη χρήση από 01.03.2014 έως 31.12.2014. Έγκριση εκλογής Ορκωτών – Ελεγκτών και Αναπληρωματικών τους για τον έλεγχο των τριμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο από 01.01.2015 έως 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4)         Ορισμός Εσωτερικού Ελεγκτή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 3429/2005. Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σύμβασης Εσωτερικού Ελεγκτή.

5)         Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, με κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων πλην του Ελληνικού Δημοσίου. Τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού.

6)         Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 του Ν.2303/1995, σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Ν.2469/1997 και το άρθρο 7 παράγραφος 2ε Ν.4237/2014, με κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων πλην του Ελληνικού Δημοσίου. Τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού.

7)         Λήψη μέτρων για την οικονομική εξυγίανση της εταιρίας.

8)         Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας ή να προσκομίσουν σ΄ αυτό απόδειξη καταθέσεώς τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Στην ίδια ημερομηνία μπορούν οι μέτοχοι να γνωστοποιήσουν και τους τυχόν αντιπροσώπους τους.

Αθήνα 30.09.2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ