ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ 131982201000)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ’  αριθ. 179 απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 27.05.2021, καλεί τους  κ.κ. μετόχους της εταιρείας  σε  Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 30η  Ιουνίου  2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στην έδρα και στα γραφεία της εταιρείας, οδός Ηλιουπόλεως αριθ. 111 – Υμηττός, όροφος 6ος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα θέματα ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα  θέματα,  καλούνται οι μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση  την 12η Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00 στην έδρα και στα γραφεία της εταιρείας, οδός Ηλιουπόλεως αριθ. 111 – Υμηττός, όροφος 6ος. Τα θέματα της  ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Λήψη απόφασης για πώληση ακινήτου ιδιοκτησίας της εταιρείας που βρίσκεται στη θέση «Μπερμπάτι» του Δήμου Οπουντίων Φθιώτιδος (πρώην περιφέρεια Μαρτίνου Λοκρίδος) και σήμερα  Δημοτική Ενότητα Οπουντίων του Δήμου Λοκρών της περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδος.
  • Προσαρμογή του Καταστατικού και εναρμόνιση του σύμφωνα με το ν. 4548/2018 (Τροποποίηση  και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού μετά λοιπών προσαρμογών) Κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή να προσκομίσουν σ΄ αυτό απόδειξη καταθέσεώς τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια ημερομηνία μπορούν οι μέτοχοι να γνωστοποιήσουν και τους τυχόν αντιπροσώπους τους.

Υμηττός, 27.05.2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ