ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ 131982201000)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ’  αριθ. 260 απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 01.08.2023 καλεί τους  κ.κ. μετόχους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 19η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12:00 στην έδρα και στα γραφεία της εταιρείας, οδός Ηλιουπόλεως αριθ. 111 – Υμηττός, όροφος 7ος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, καλούνται οι μέτοχοι σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 26η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στην έδρα και στα γραφεία της εταιρείας, οδός Ηλιουπόλεως αριθ. 111 – Υμηττός, όροφος 7ος.

Θέμα: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, ποσού εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα δύο ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (9.849.362,74 €), με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων πλην του Ελληνικού Δημοσίου. Τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού.

 Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή να προσκομίσουν σε αυτό απόδειξη καταθέσεώς τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια ημερομηνία μπορούν οι μέτοχοι να γνωστοποιήσουν και τους τυχόν αντιπροσώπους τους.

Υμηττός, 01.08.2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ