ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ 131982201000)

 

Σύμφωνα με το νόμο και το  καταστατικό της εταιρίας και την 122/14.06.2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,  καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 5η Ιουλίου 2019, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στην έδρα και τα γραφεία της εταιρίας, Λ. Ηλιουπόλεως αριθμ. 111 – Υμηττός, όροφος 6ος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

     1) Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο.

     2) Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου.

     3) Ορισμός Εσωτερικού Ελεγκτή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.    3429/2005. Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σύμβασης Εσωτερικού Ελεγκτή.

     4) Κεφαλαιοποίηση ποσών που έχουν καταβληθεί με προορισμό την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού.

     5) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών στην Δ.Ο.Υ. από καταπτώσεις εγγυημένων δανείων από το Ελληνικό Δημόσιο. Τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού.

     6) Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή να προσκομίσουν σ΄ αυτό απόδειξη καταθέσεώς τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920, ως ισχύει σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην έδρα και τα γραφεία της εταιρίας, Λ. Ηλιουπόλεως αριθμ. 111 – Υμηττός, όροφος 6ος, στις 17η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00μ.μ., με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Στην ίδια ημερομηνία μπορούν οι μέτοχοι να γνωστοποιήσουν και τους τυχόν αντιπροσώπους τους.

Αθήνα 14. 06. 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ