ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

(ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ 131982201000)

Σύμφωνα με το νόμο και το  καταστατικό της εταιρίας και την 98/30.10.2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 22 Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 12.00μ.μ, ή σε αναβολή αυτής, στην έδρα και τα γραφεία της εταιρίας, Λ. Ηλιουπόλεως αριθμ. 111 – Υμηττός, όροφος 6ος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ορισμός Εσωτερικού Ελεγκτή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 3429/2005. Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σύμβασης Εσωτερικού Ελεγκτή.
  2. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή να προσκομίσουν σ΄ αυτό απόδειξη καταθέσεώς τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Στην ίδια ημερομηνία μπορούν οι μέτοχοι να γνωστοποιήσουν και τους τυχόν αντιπροσώπους τους.

Αθήνα 30. 10. 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ