ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΕ

(ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ 131982201000) 

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡEΙΑ»  ΑΕ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και την 129/02.08.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 5η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ στην έδρα και τα γραφεία της εταιρίας, Λ. Ηλιουπόλεως αριθμ. 111 – Υμηττός, όροφος 6ος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ορισμός  ανεξαρτήτου μέλους  Επιτροπής Ελέγχου.
  2. Συμπλήρωση μελών Επιτροπής Ελέγχου.
  3. Ορισμός Εσωτερικού Ελεγκτή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ.4 του Ν.3429/2005. Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σύμβασης Εσωτερικού Ελεγκτή.
  4. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της χρήσης 01.01.2018 έως 31.12.2018. Υποβολή και ακρόαση των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.
  5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018.
  6. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών των Ελεγκτών για την χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018. Έγκριση επιλογής Ορκωτών – Ελεγκτών και Αναπληρωματικών τους  για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη περίοδο από 01.01.2019 έως 31.12.2019  και καθορισμός της αμοιβής τους.
  7. Κεφαλαιοποίηση ποσών που έχουν καταβληθεί με προορισμό την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού.
  8. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 του Ν. 2303/1995, όπως συμπληρώθηκε με εκείνη του άρθρου 26 του Ν. 2685/1999, σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Ν.2469/1997 , το άρθρο 7 παρ. 2ε και 7 του Ν. 4237/2014 και το άρθρο 76 του Ν.4413/2016, με κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων πλην του Ελληνικού Δημοσίου. Τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού.
  9. Λήψη μέτρων για την οικονομική εξυγίανση της εταιρείας.
  10. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας ή να προσκομίσουν σ΄ αυτό απόδειξη καταθέσεώς τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια ημερομηνία μπορούν οι μέτοχοι να γνωστοποιήσουν και τους τυχόν αντιπροσώπους τους.

Αθήνα 02.08.2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ