ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ 131982201000)

 

Σύμφωνα με το νόμο και το  καταστατικό της εταιρίας και την 144/28.01.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,  καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 28 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στην έδρα και τα γραφεία της εταιρίας, Οδός  Ηλιουπόλεως αριθμ. 111 – Υμηττός, όροφος 6ος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Ορισμός Εσωτερικού Ελεγκτή – Ν.3429/2005. Εξουσιοδότηση για την υπογραφή σύμβασης του Εσωτερικού Ελεγκτή.
  • Ορισμός Ανεξάρτητου – Μη Εκτελεστικού Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο.
  • Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου.
  • Κατάρτιση και Κατάθεση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εταιρεία, με Στόχο τη Βελτίωση της οικονομικής κατάρτισης και των προοπτικών της.
  • Τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας ύστερα από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 05/09/2019.
  • Κεφαλαιοποίηση ποσών που έχουν καταβληθεί με προορισμό την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού.
  • Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14

του Ν.  2303/1995, όπως συμπληρώθηκε με εκείνη του άρθρου 26 του Ν. 2685/1999, σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Ν.2469/1997 , το άρθρο 7 παρ. 2ε και 7 του Ν. 4237/2014 και το άρθρο 76 του Ν.4413/2016, με κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων πλην του Ελληνικού Δημοσίου. Τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού.

  • Λήψη μέτρων για την οικονομική εξυγίανση της εταιρείας.
  • Λήψη μέτρων για την λειτουργική εξυγίανση της εταιρείας με την καταβολή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή να προσκομίσουν σ΄ αυτό απόδειξη καταθέσεώς τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920, ως ισχύει σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην έδρα και τα γραφεία της εταιρίας, Οδός Ηλιουπόλεως αριθμ. 111 – Υμηττός, όροφος 6ος, στις 9η Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00μ.μ., με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Στην ίδια ημερομηνία μπορούν οι μέτοχοι να γνωστοποιήσουν και τους τυχόν αντιπροσώπους τους.

                                                            Αθήνα 28.01.2020

                                                  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ