ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΕ

(ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ 131982201000)

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ»  ΑΕ

Σύμφωνα με το νόμο και το  καταστατικό της εταιρείας και την 50/29.11.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις  21 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 13:00 στην έδρα και τα γραφεία της εταιρίας, Λ. Ηλιουπόλεως αριθμ. 1 – Υμηττός, όροφος 7ος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση του από 22-8-2016 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” από την «ΕΑΣ ΑΒΕΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2190/20 και 2166/93, β) της από 22-8-2016 εκθέσεως του Διοικητού Συμβούλιου επί του ανωτέρω σχεδίου συγχωνεύσεως και εν γένει της συγχώνευσης δι απορροφήσεως, γ) του από 22-4-2016 πιστοποιητικού έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ανδρέα Τσαμάκη (ΑΜ ΣΟΕΛ 17101), δ) της συγχωνεύσεως δι απορροφήσεως  της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” από την «ΕΑΣ ΑΒΕΕ». Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέσω έκδοσης νέων μετοχών λόγω συγχώνευσης. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας ή να προσκομίσουν σ΄ αυτό απόδειξη καταθέσεώς τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Στην ίδια ημερομηνία μπορούν οι μέτοχοι να γνωστοποιήσουν και τους τυχόν αντιπροσώπους τους.

Αθήνα 29.11.2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ