Παρουσιάζονται αναλυτικά οι οικονομικές καταστάσεις από 1 Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2022