Συμμετοχή των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων στην 1η Συνεδρίαση του Συμβουλίου Αμυντικής Έρευνας, Τεχνολογίας & Βιομηχανίας (ΣΑΕΤΒ)

Τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα συμμετείχαν στις εργασίες της 1ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Αμυντικής Έρευνας, Τεχνολογίας & Βιομηχανίας (ΣΑΕΤΒ), που πραγματοποιήθηκε, στις 4 Δεκεμβρίου 2019, στη ΛΑΕΔ.

Το ΣΑΕΤΒ έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και εισηγείται τις βασικές επιλογές κατά τον προγραμματισμό της κυβερνητικής επιλογής, τόσο στον τομέα της Αμυντικής Έρευνας και της Τεχνολογίας, όσο και στον τομέα της Αμυντικής Βιομηχανίας, στο πλαίσιο της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής (ΕΑΒΣ).

Το ΣΑΕΤΒ είναι δεκαεπταμελές και εκπροσωπούνται σε αυτό, πέραν των φορέων του ΥΠΕΘΑ, τα ΑΕΙ και Ερευνητικά Ιδρύματα (ΕΙ), η Εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία (ΕΑΒΙ), η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Η συμμετοχή των ΕΑΣ, με την υψηλού επιπέδου εκπροσώπησή τους από τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Δ. Κωστόπουλο, επιβεβαιώνει τη σημασία που αποδίδει η εταιρεία στην έρευνα και την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, όπως επίσης στη συνεργασία με τους άλλους ερευνητικούς φορείς και βιομηχανίες, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής.