Παρουσιάζονται αναλυτικά οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και ο ισολογισμός του έτους 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2017