Παρουσιάζονται αναλυτικά οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και ο ισολογισμός του έτους 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2016