Παρουσιάζονται αναλυτικά οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και ο ισολογισμός του έτους 2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2015