Παρουσιάζονται αναλυτικά οι οικονομικές καταστάσεις του έτους 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2019