ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ 131982201000)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ’  αριθ. 267 απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 29.11.2023 καλεί τους  κ.κ. μετόχους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 20η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12:00 στην έδρα και στα γραφεία της εταιρείας, οδός Ηλιουπόλεως αριθ. 111 – Υμηττός, όροφος 7ος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, καλούνται οι μέτοχοι σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στην έδρα και στα γραφεία της εταιρείας, οδός Ηλιουπόλεως αριθ. 111 – Υμηττός, όροφος 7ος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο :  Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.

 

Θέμα 2ο :  Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ποσού οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και δεκατριών λεπτών (8.249.364,13 €), το οποίο είχε δοθεί με ανέκκλητη δέσμευση του μετόχου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων πλην του Ελληνικού Δημοσίου. Τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού.

 

Θέμα 3ο :  Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, ποσού δεκατεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων εννέα χιλιάδων εκατόν είκοσι ενός ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (14.609.121,59 €), με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων πλην του Ελληνικού Δημοσίου. Τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή να προσκομίσουν σε αυτό απόδειξη καταθέσεώς τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια ημερομηνία μπορούν οι μέτοχοι να γνωστοποιήσουν και τους τυχόν αντιπροσώπους τους.

Υμηττός, 27.11.2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ