Αντικείμενο της Παρούσας Πρόσκλησης Κατάθεσης Προσφοράς είναι  η παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις εγκαταστάσεις των ΕΑΣ, για ένα (1) έτος

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός του έργου : 900.960,00 € πλέον ΦΠΑ

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της παρούσας διακήρυξης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79713000-5 «Υπηρεσίες φύλαξης»

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

 

 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ

ΚΟΣΤΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης (ΚΔ), και Συγκρότημα Εργοστασίου Υμηττού (ΣΕΥ)

257.040,00 €

Συγκρότημα Εργοστασίου Λαυρίου (ΣΕΛ)

286.560,00 €

Συγκρότημα Εργοστασίου Μάνδρας (ΣΕΜ)

101.040,00 €

Αποθήκες Δερβενοχωρίων

75.840,00 €

Συγκρότημα Εργοστασίου Αιγίου

180.480,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

900.960,00 €

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 07/01/2020  και ώρα   15:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

 

Α.        Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 02/12/2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Β.        Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 82765

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.eas.gr .

 


Επισυναπτόμενα αρχεία

 

Προκηρύξεις

Επικοινωνία

  • Ηλιουπόλεως 111
  • 172 37 - Υμηττός, Αττική
  • info@eas.gr
  • 2109799000
  • 2109799162