Προκήρυξη σύμβασης

 

Υπηρεσίες

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

 

Επωνυμία και διευθύνσεις

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕΛ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 111ΑΘΗΝΑ17237ΕΛΛΑΔΑΑρμόδιος για πληροφορίες: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥΤηλέφωνο: +30 2109799353Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: alimperopoulou@eas.gr            Φαξ: +30 2109718932 Κωδικός NUTS: EL

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: www.eas.gr

 

Επικοινωνία

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

 

Είδος της αναθέτουσας αρχής

Άλλο είδος: ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

Κύρια δραστηριότητα

Άμυνα

 

Αντικείμενο

 

Τίτλος:

 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

98300000

 

Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

 

Σύντομη περιγραφή:

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ

 

Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 983 379.17 EUR

 

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

 

 

Περιγραφή της σύμβασης:

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ

 

Κριτήρια ανάθεσης

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω

Τιμή

 

 

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών

Διάρκεια σε μήνες: 13

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

 

 

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

 

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

 

 

Είδος διαδικασίας

Ανοικτή διαδικασία

 

 

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

 

 

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

Ημερομηνία: 10/12/2019

Τοπική ώρα: 15:00

 

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:

Ελληνικά

 

 

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

Διάρκεια σε μήνες: 4 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

 

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Ημερομηνία: 13/12/2019

Τοπική ώρα: 11:00

 

 


Επισυναπτόμενα αρχεία

 

Προκηρύξεις

Επικοινωνία

  • Ηλιουπόλεως 111
  • 172 37 - Υμηττός, Αττική
  • info@eas.gr
  • 2109799000
  • 2109799162