ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 17./ΚΔ/2017 (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ επαναπροκηρύσσει Κλειστό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης  τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια:

  • 101.000 υφασμάτινων τελαμώνων (Bandoleers) σύμφωνα με το σχέδιο ΕΑΣ 0760-9252.

Υποβολή προσφορών μέχρι την 25/07/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει αντίγραφο του τεύχους των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της Εταιρείας, Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1, 172 36 – Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών (3ος όροφος, γραφείο 304, κα Αθανασοπούλου Γεωργία τηλ. 210 9799362,  fax 210 9718932) e-mail : gathanasopoulou@eas.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι που παραλάβουν την παρούσα Διακήρυξη από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΑΣ υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της, εγγράφως στην ΕΑΣ (Υποδιεύθυνση Προμηθειών) τηλ. 210 9799352, Fax. 2109718932 e-mail: gathanasopoulou@eas.gr.