Μορείτε να δείτε την περίληψη του σχεδίου σύμβασης διάσπασης της εταιρείας στο επισυναπτόνεμο αρχείο.