Τα ΕΑΣ, έχουν κερδίσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών τους τόσο στην Ελληνική όσο και τη διεθνή αγορά, ως προς την ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων τους.

Προκειμένου να εξασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές, τα ΕΑΣ έχουν αναπτύξει και διατηρούν ένα ευρύτατο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο ελέγχει όλες τις παραγωγικές φάσεις, από τις πρώτες ύλες έως το τελικό προϊόν.

Τα ΕΑΣ επιπλέον λειτουργούν καλώς εξοπλισμένα εργαστήρια, τα οποία διασφαλίζουν την αξιοπιστία και τα υψηλά πρότυπα των δοκιμών και των μετρήσεων που διενεργούνται στα προϊόντα τους. Στα εργαστήρια αυτά γίνονται δοκιμές με βάση τα πρότυπα MIL-STD, STANAG, ASTM, EN, ISO, DIN, καθώς και τις αντίστοιχες προδιαγραφές του κάθε προϊόντος.

Tο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας που εφαρμόζουν τα ΕΑΣ είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015, ενώ παράλληλα  τα ΕΑΣ τηρούν τις απαιτήσεις Διασφάλισης Ποιότητας του ΝΑΤΟ κατά το πρότυπο  AQAP -2110  στις συμβάσεις με τους πελάτες τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Υπουργείων Άμυνας της Ελλάδας και των άλλων χωρών.

Η πιστή εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας στις εκτελούμενες συμβάσεις παρακολουθείται σε μόνιμη βάση από Επιτροπές ελέγχου της ποιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.