ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Περίληψη Διακήρυξης υπ’ αριθμ. 13/ΚΔ/2020)

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ  προκηρύσσει τη διενέργεια διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ gια την ανάδειξη αναδόχου / αναδόχων Παροχής Υπηρεσιών φύλαξης στις κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην Διακήρυξη.

 

Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α):

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ

Στοιχεία Α.Α.:

Ηλιουπόλεως 111, 172 37 Υμηττός – Αθήνα

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)

www.eas.gr

Είδος / αναθέτουσας Αρχής:

Ν.Π.Ι.Δ

Κύρια Δραστηριότητα Α.Α.:

Αμυντική Βιομηχανία

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Αντικείμενο Σύμβασης

Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις εγκαταστάσεις των ΕΑΣ

Κωδικός CPV

79713000-5 Υπηρεσίες Φύλαξης

Διάρκεια Σύμβασης

 Δύο (2) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) έτος

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.773.557,66 € πλέον ΦΠΑ  και η εκτιμώμενη αξία του option ανέρχεται στο ποσό των  1.386.778,83 € πλέον ΦΠΑ.

Κριτήριο ανάθεσης

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29/07/2020 και ώρα 23:59.

 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης.

Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε  Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 94480

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.eas.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Παπαδημητρίου Αλέξανδρος

apapadimitriou@eas.gr

Τηλέφωνο 210 9799443

Αρ. Πρ. της Διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού

13/ΚΔ/2020

Γλώσσα υποβολής προσφορών

Ελληνική

 


Επισυναπτόμενα αρχεία

 

Προκηρύξεις

Επικοινωνία

  • Ηλιουπόλεως 111
  • 172 37 - Υμηττός, Αττική
  • info@eas.gr
  • 2109799000
  • 2109799162