ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Περίληψη Διακήρυξης υπ’ αριθμ. 12/ΚΔ/2020)

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ  προκηρύσσει τη διενέργεια διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου για την συνδρομή τεχνογνωσίας και εξειδικευμένου προσωπικού για την υλοποίηση προγράμματος παραγωγής για δέκα (10) μήνες σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην  Διακήρυξη.

 

Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α):

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ

Στοιχεία Α.Α.:

Ηλιουπόλεως 111, 172 37 Υμηττός – Αθήνα

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)

www.eas.gr

Είδος / αναθέτουσας Αρχής:

Ν.Π.Ι.Δ

Κύρια Δραστηριότητα Α.Α.:

Αμυντική Βιομηχανία

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Αντικείμενο Σύμβασης

Συνδρομή τεχνογνωσίας και εξειδικευμένου προσωπικού για την υλοποίηση προγράμματος παραγωγής

Κωδικός CPV

79421000-1 Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργων

Διάρκεια Σύμβασης

10 μήνες

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.894.120,82 € πλέον ΦΠΑ

Κριτήριο ανάθεσης

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας / τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28/07/2020 και ώρα 23:59.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικούς Αριθμούς : 94484(ΣΕΥ), 94485(ΣΕΜ), 94486(ΣΕΛ), 94487(ΣΕΑ)

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.eas.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Παπαδημητρίου Αλέξανδρος

apapadimitriou@eas.gr

Τηλέφωνο 210 9799443

 

Λούκος Αναστάσιος

aloukos@eas.gr

Τηλέφωνο 210 9799920

Αρ. Πρ. της Διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού

12/ΚΔ/2020

Γλώσσα υποβολής προσφορών

Ελληνική

 


Επισυναπτόμενα αρχεία

 

Προκηρύξεις

Επικοινωνία

  • Ηλιουπόλεως 111
  • 172 37 - Υμηττός, Αττική
  • info@eas.gr
  • 2109799000
  • 2109799162